پروژه تعمیر جاده دسترسی چاه های حفاری آزادگان شمالی

پروژه تعمیر جاده دسترسی چاه های حفاری آزادگان شمالی (شرکت پارس فلارد)