پروژه سد شماره ۱ قصر شیرین

پروژه سد شماره ۱ قصر شیرین (شرکت جنرال مکانیک)